Polityka prywatności

Szanowny Kliencie,

korzystając z usług firmy POLTRAILERS Centrum Naczep Sp. z o.o. Sp. k. powierzasz nam swoje dane osobowe. Zdajemy sobie sprawę, że to wielka odpowiedzialność i staramy się zapewnić ich bezpieczeństwo oraz umożliwić Ci kontrolę nad nimi.

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zbierania danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej www.centrum-naczep.com i na kolejnych etapach kontaktu z naszą firmą. Dowiesz się w jaki sposób dbamy o Twoje dane, w jaki sposób je zabezpieczamy oraz jakie masz prawa w świetle obowiązujących przepisów dot. ochrony danych osobowych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i kim można się kontaktować?

Administratorem danych osobowych jest firma POLTRAILERS Centrum Naczep Sp. z o.o. Sp.k. (dalej zwana Administratorem), z którą można się skontaktować:

 • Pisemnie: Byków, Aleja Spacerowa 1, 55-095 Mirków.

 • telefonicznie, pod numerem: +48 694 219 319

 • e-mailowo, pod adresem: biuro@centrum-naczep.com

2. Przetwarzanie danych osobowych.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (zwane RODO), krajową ustawą o ochronie danych osobowych, oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. z późniejszymi zmianami (zwaną UEL).

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług.

Administrator dba o to, aby dane osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne do realizacji w/w celu.

3. Jak zabezpieczamy dane osobowe?

W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinni Państwo zadbać o bezpieczeństwo danych dostępowych do usług oferowanych w Internecie (loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp.).

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania.

 • Korespondencja e-mailowa i tradycyjna

W ramach kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do Administratora w związku z jego działalnością gospodarczą.

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

 • Kontakt telefoniczny

W ramach kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.

Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

 • Formularz Kontaktowy

W ramach kontaktowania się z Administratorem poprzez „Formularz Kontaktowy” znajdujący się na stronie www.centrum-naczep.com Administrator może przetwarzać umieszczone w nim dane, w celu działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w szczególności odpowiedzi na wszelkie zapytania.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi.

 • Zbieranie danych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem innych umów.

W ramach zbierania danych niezbędnych do wykonania konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy.

 • Monitoring wizyjny

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator stosuje monitoring wizyjny lokali i terenu przez niego zarządzanego. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.

Podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)

 • Rekrutacja

W ramach realizacji procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

Cel:

– wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);

– przeprowadzenie procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

– ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 • Zbieranie danych w innych przypadkach

W ramach swojej działalności Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, wymiany wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na tworzeniu bazy kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

5. Komu możemy przekazać dane osobowe?

Dane Osobowe mogą być powierzane do przetwarzania innym podmiotom, co wynika ze specyfiki działania Administratora. Takie przekazywanie może odbywać się jedynie po uprzednim zawarciu przez Administratora pisemnej umowy powierzenia z tym podmiotem.

Dane te mogą być również przekazywane podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

W innych wypadkach niż wymienionych powyżej, ani w żadnej innej formie dane osobowe nie będą ujawniane innym osobom, ani podmiotom o ile nie wyrażą Państwo na to oddzielnej zgody.

6. Pliki Cookies

Administrator podczas samego korzystania ze strony nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach).

Pliki cookies, to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające informacje związane z korzystaniem przez Państwa z naszej strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony, podtrzymania sesji logowania na stronie i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.

Pliki cookies do personalizacji reklam są zamieszczane na stronie Administratora przez naszych zaufanych partnerów i są wykorzystywane aby tworzyć profil zainteresowań użytkownika i wyświetlać mu odpowiednie reklamy na innych witrynach. Pliki te nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na jednoznacznym identyfikowaniu przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika.

W dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć już obecne pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki z której Państwo korzystacie.

Jeżeli jednak pozostaną Państwo na stronie bez wyłączania plików cookies wyrażają Państwo zgodę na ich pobieranie.

7. Logi serwera

Serwer na którym znajduje się strona automatycznie pobiera dane techniczne użytkowników, w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać również:

a) czas nadejścia zapytania,

b) czas wysłania odpowiedzi,

c) nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f) informacje o przeglądarce użytkownika,

g) Informacje o adresie IP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

8. Prawa osoby, której dane osobowe przetwarzamy.

Osobom, których dane osobowe Administrator przetwarza przysługują poniższe prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza  dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

 • prawo do sprostowania danych jeżeli dane przetwarzane przez Administratora  są nieprawidłowe lub niekompletne

 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych

 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

Ww. prawa można zrealizować kierując korespondencję na adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych – IODO@centrum-naczep.com lub na adres firmy: POLTRAILERS Centrum Naczep Sp. z o.o. Sp.k., Byków, Aleja Spacerowa 1, 55-095 Mirków.

Administrator zrealizuje wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania o czym zostaną Państwo poinformowani.

9. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na firmowej stronie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close